Prawnik po Twojej stronie

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych osobowych informuje, że:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora: Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Sysik z siedzibą pod adresem 08-110 Siedlce ul. Józefa Piłsudskiego 58, nr NIP 8212198519, nr REGON 142627683, tel. 727 440 970, e-mail: radcaprawny.sysik@gmail.com
 2. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, PESEL, inne) będą przetwarzane w celu oferowania usług Administratora, w celu zawarcia i wykonania umowy, utrzymania relacji związanych z trwającą umową, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, marketingu bezpośredniego usług Administratora. Dane osobowe zostały podane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016).
 3. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, poprawiania oraz trwałego usunięcia (prawo do zapomnienia), ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Dane osobowe pochodzą od osób, których dane dotyczą, oraz od osób zainteresowanych w sprawie, np. osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej, od stron postępowania sądowego, uczestników postępowania sądowego, a także z akt postępowań sądowych, egzekucyjnych, zabezpieczających, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, od komorników sądowych, z sądu, prokuratury, policji, organu podatkowego, organów administracji, innych organów).
 5. W celu złożenia wniosku o zmianę lub usunięcie danych, sprzeciwu oraz skargi należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, chyba że zainteresowany wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora związanych z celem przetwarzania (dostawcy usług IT, biurze księgowemu, pełnomocnikom substytucyjnym w toku postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, aplikantom radcowskim, aplikantom adwokackim) oraz przekazywane innym podmiotom lub organom na podstawie obowiązujących przepisów (np. sąd, prokuratura, organ podatkowy, komornik sądowy, organy administracji publicznej, policja).
 8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator chroni dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności przetwarzanych danych osobowych.
 11. Dane udostępnione Administratorowi nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
© 2022 Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Sysik